Samospráva

Plán zasadnutí OZ 2018

Plánované a uskutočnené zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži pre rok 2018

P.č. Mesiac Plánovaný
dátum
Uskutočnené Detail
XVIII. Marec 23.02.2018 14.03.2018 info >>
XIX. Apríl 25.05.2018 11.04.2018 info >>
XX. Jún   26.06.2018 info >>
XXI. Júl   18.07.2018 info >>
XXII. August 24.08.2018 20.08.2018 info >>
XXIII. Október 31.10.2018    
I. November 23.11.2018    

Zápisnica z XV. zasadnutia OZ v Číži - 12.04.2017

1. bod zasadnutia: Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Ing. Peter Tóth (ďalej len starosta obce), ktorý všetkých privítal a vyhlásil, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení Ing. Csaba Žitňár a Štefan Pucsok, za overovateľov zápisnice Jozef Turis a Zoltán Hencz a za zapisovateľku zápisnice schválili Alžbetu Henczovú a po doplnení schválili nasledovný program:

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznensení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Správa o založení klubu dôchodcov v obci Číž
 4. Žiadosť PJK Číž a.s. o uzavretí splátkového kalendára
 5. Zrušenie uznesenia č.2015/IV./10 o postupe schvaľovania výberu záujemcov o pridelenie nájomných bytov v 12 bytovej jednotke
 6. Návrh uznesenia na prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž
 7. Zrušenie uznesenia č. 2016/XIV./3 o právnom zastupovaní obce Číž advokátom JUDr. Jánom Čipkom
 8. Návrh na uznesenie špecifikovania rozsahu na právne zastupovanie obce Číž pre JUDr. Jána Čipku.
 9. Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatky obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu
 10. Návrh uznesenia na dostupnosť obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva
 11. Návrh uznesenia na relevanné preukázanie podanie odvolania na Ústavný súd vo vlastnom záujme
 12. Rôzne
 13. Záver

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

2. bod zasadnutia: Kontrola plnenia uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dna 27.12.2016
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

3. bod zasadnutia: Správa o založení klubu dôchodcov

Správu o založení klubu dôchodocov podala pani Helena Oroszová, poďakovala sa pánovi starostovi za pomoc a žiada poslancov o finančný príspevok pre klub dôchodcov. 
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

4. bod zasadnutia: Žiadosť PJK Číž a.s. o uzavretie splátkového kalendára

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne odmietlo žiadosť PJK Číž a.s..
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

5. bod zasadnutia: Zrušenie uznesenia č.2015/IV./10 o postupe schvaľovania výberu záujemcov o pridelenie nájomných bytov v 12 bytovej jednotke

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č.2015/IV./10.
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

6. bod zasadnutia: Návrh uznesenia na prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž

Obecné zastupiteľstvo schvlilo návrh uznesenia na pridelenie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž podľa poradovníka na základe registratúrneho poriadku podľa nasledovných podmienok v

12 bytovej jednotke - súpisné číslo 174:

 • Občan obce Číž
 • Bez záväzkov k obci Číž
 • Bez vlastníctva ehnuteľnosti na bývanie

4 bytovej jednotke - súpisné číslo 152:

 • Občan obce Číž
 • Bez záväzkov k obci Číž
 • Bez vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie
 • Občan v hmotnej núdzi

26 bytovej jednotke - súpisné číslo 144:

 • Občan obce Číž
 • Bez záväzkov k obci Číž
 • Bez vlastníctva nehnuteľnostina bývanie
 • Preukázania o potvrdení o príjme

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

7. bod zasadnutia: Zrušenie uznesenia č.2016/XIV./3 o právnom zastupovaní obce Číž advokátom JUDr. Jánom Čipkom

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č. 2015/XIV./3.
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

8. bod zasadnutia: Návrh na uznesenie špecifikovania rozsahu na právne zastupovanie obce Číž pre JUDr. Jána Čipku

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia špecifikovania rozsahu právneho zastúpenia obce Číž pre JUDr. Jána Čipku výlučne vo veci vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota, spisová značka 12C/333/2015 o neplatnosti kúpnej zmluvy a k sporu s Prírodnými jódvými kúpeľmi Číž a.s. vo dane za ubytovanie.
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

9. bod zasadnutia: Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatky obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obc Číž predložiť všetky písmnosti a agendu obce Číž, pečiatk obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu v Číži do 18.apríla 2017.

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

10. bod zasadnutia: Návrh uznesenia na dostupnosť obecného emailu pre pracovníčky becného úradu a poslancov zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo ukladástarostovi obce Číž dostuposť hlavného obecného emailu elektronickej pošty pre pracovníčky obecného úradu v Číži a poslancom obecného zastupiteľstva v Číži do 18. apríla 2017.

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

11. bod zasadnutia: Návrh uznesenia na relevantné preukázanie podania odvolania na Ústavný súd vo vlastnom záujme

Obecné zstupiteľstvo ukladá starostovi obce Číž predložiť relevantné preukázanie podania odvlania na Ústavný súd vo vlastnom záujme starostovi obce.

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

12. bod zasadnutia: Rôzne

 • Prítomní dôchodcovia sa poďakovali za jablká, ktoré rozdávala organizácia PURT, poďakovali sa vianočné darčeky, ktoré podľa nich neboli doručované vhodnými slovami.
 • Pani Oroszová napadla bývalého starostu pána Lukácsa, že chodí do priestorov obecného úradu.
 • Pani Oroszová upozornila poslancov, aby nerobili napriek starostovi, ináč ich vyzve na odstúpenie.
 • Pani Kasarová vyzvala poslancov, aby vysvetlili doterajšiu ich prácu pre obec.
 • Páni poslanci po jednom informovali pani Kasarovú o svojich doterajších činnostiach.
 • Pani Bukovinská oznámila, že medzi bytovkami nesvietia lampy.
 • Pani Kasárová žiadala namontovať siete pri MŠ do 90 dní
 • Pán Žitňár informoval občanov o dlhoch v PJK Číž a.s. a o neplatičoch.

13. bod zasadnutia: Záver

 

Prítomní:
Starosta obce,zapisovateľka, 4 poslanci OZ a 20 občanov obce Číž.

Zapísala: Alžbeta Béresová

Overovatelia: Jozef Turis, Zoltán Hencz

Uznesenia z XV. zasadnutia OZ v Číži - 12.04.2017

Uznesenie 2017 /XV. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní štyria poslanci z piatich a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa zápisnice:                   Alžbetu Henczovú,
  2. za overovateľov zápisnice:                  Jozefa Turisa a Zoltána Hencza
  3. návrhovú komisiu v zložení:                 Ing. Csabu Žitňára a Štefana Pucsoka
 3. schvaľuje program XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
  1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
  3. Správa o založení klubu dôchodcov v obci Číž
  4. Žiadosť PJK o uzavretie splátkového kalendára
  5. Zrušenie uznesenia č. 2015/XIV./10 o postupe schvaľovania výberu záujemcov o pridelenie nájomných bytov v 12 bytovej jednotke
  6. Návrh uznesenia na prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž
  7. Zrušenie uznesenia č.2016/XIV./3 o právnom zastupovaní obce Číž advokátom JUDr. Jánom Čipkom
  8. Návrh na uznesenie špecifikovania rozsahu na právne zastupovanie obce Číž pre JUDr. Jána Čipku
  9. Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatkyobce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu
  10. Návrh uznesenia na dostupnosť obecného e-mailu pre pracovníčky obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva
  11. Návrh uznesenia na relevantné preukázanie podania na Ústavný súd vo vlastnom záujme
  12. Rôzne
  13. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 


Uznesenie 2017 / XV. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.12.2016

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

Uznesenie 2017 / XV. / 3

K programu č. 3:  Schválenie právneho zástupcu obce

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje JUDr. Jána Čipku na právne zastupovanie Obce Číž

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 


 

Uznesenie 2017 / XV. / 4

K programu č. 4:  Žiadosť PJK Číž a.s. o uzavretie splátkového kalendára

Predkladateľ materiálu:  Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. neschvaľuje žiadosť PJK o uzavretie splátkového kalendára.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

Uznesenie 2017 / XV. / 5

K programu č. 5:  Zrušenie uznesenia č. 2015/IV.10 o postupe schvaľovania výberu záujemcov o pridelenie nájomných bytov v 12 bytovej jednotke

Predkladateľ materiálu:  Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zrušenie uznesnia č.2015/IV./10.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

Uznesenie 2017 / XV. / 6

K programu č. 6: Návrh uznesenia na prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

schvaľuje návrh uznesenia na pridelenie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž podľa poradovníka na základe registratúrneho poriadku podľa nasledovných podmienok

 1. v 12 bytovej jednotke - súpisné číslo 174:
  1. občan obce Číž
  2. bez záväzkov k obci Číž
  3. bez vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie
 2. v 4 bytovej jednotke - súpisné číslo 152:
  1. občan obce Číž
  2. bez záväzkov k obci Číž
  3. bez vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie
  4. občan v hmotnej núdzi
 3. v 26 bytovej jednotke - súpisné číslo 144:
  1. občan obce Číž
  2. bez záväzkov k obci Číž
  3. bez vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie
  4. preukzanie potvrdenia o príjme.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

Uznesenie 2017 / XV. / 7

K programu č. 7: Zrušenie uznesenia č. 2016/XIV./3 o právnom zastupovaní obce Číž advokátom JUDr. Jánom Čipkom

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zrušenie uznesenia č. 2016/XIV./3.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

Uznesenie 2017 / XV. / 8

K programu č. 8: Návrh na uznesenie špecifikovania rozsahu na právne zastupovanie obce Číž pre JUDr. Jána Čipku

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje špecifikovanie rozsahu právneho zastúpenia obce Číž pre JUDr. Jána Čipku nasledovne:

JUDr. Ján Čipka advokát v Hnúšti je splnomocnený na právne zastúpenie Obe Číž výlučne vo veci vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota, sp. zn. 12C/333/2015 o neplatnosti kúpnej zmluvy a k sporu s Prírodnými jódovými kúpeľmi Číž a.s. vo veci Daň z ubytovania.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

Uznesenie 2017 / XV. / 9

K programu č. 10: Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatky obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi obce Číž predložiť všetky písomnosti a agendu obce Číž, pečiatky obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecnéo úradu v Číži do 18.apríla 2017.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

Uznesenie 2017 / XV. / 10

K programu č. 11: Návrh uznesenia na dostupnosť obecného e-mailu pre racovníčky obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi obce Číž dostupnosť hlavného obecného e-mailu elektronickej pošty pre pracovníčky obecného úradu v Číži a poslancom obecného zastupiteľstva v Číži do 18. apríla 2017.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

Uznesenie 2017 / XV. / 11

K programu č. 11: Návrh uznesenia na relevantné preukázanie podania odvolania na Ústavný súd vo vlastnom záujme

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi obce Číž pedložiť relevantne preukázanie podanie odvolania na Ústavný súd vo vlastnom záujme starostovi obce (fotokópia odvolania a doručenka). 

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

V Číži, 13.04.2017

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce

Program XV. zasadnutia OZ v Číži - 12.04.2017 - 18:00

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Správa o založení klubu dôchodcov v obci Číž
 4. Žiadosť PJK o uzavretie splátkového kalendára
 5. Zrušenie uznesenia č. 2015/XIV./10 o postupe schvaľovania výberu záujemcov o pridelenie nájomných bytov v 12 bytovej jednotke
 6. Návrh uznesenia na prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž
 7. Zrušenie uznesenia č.2016/XIV./3 o právnom zastupovaní obce Číž advokátom JUDr. Jánom Čipkom
 8. Návrh na uznesenie špecifikovania rozsahu na právne zastupovanie obce Číž pre JUDr. Jána Čipku
 9. Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatkyobce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu
 10. Návrh uznesenia na dostupnosť obecného e-mailu pre pracovníčky obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva
 11. Návrh uznesenia na relevantné preukázanie podania na Ústavný súd vo vlastnom záujme
 12. Rôzne
 13. Záver zasadnutia
 V Číži 12.04.2017   Ing. Peter Tóth
    starosta obce 

Návrh uznesení na XV. zasadnutie OZ v Číži - 12.04.2017

Návrh uznesenia 2017 /XV. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní štyria poslanci z piatich a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa zápisnice:                   Alžbetu Henczovú,
  2. za overovateľov zápisnice:                  Jozefa Turisa a Zoltána Hencza
  3. návrhovú komisiu v zložení:                 Ing. Csabu Žitňára a Štefana Pucsoka
 3. schvaľuje program XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
  1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
  3. Správa o založení klubu dôchodcov v obci Číž
  4. Žiadosť PJK o uzavretie splátkového kalendára
  5. Rôzne
  6. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 


Návrh uznesenia 2017 / XV. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.12.2016

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia 2017 / XV. / 3

K programu č. 3:  Schválenie právneho zástupcu obce

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje JUDr. Jána Čipku na právne zastupovanie Obce Číž

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 


 

Návrh uznesenia 2017 / XV. / 4

K programu č. 4:  Žiadosť PJK Číž a.s. o uzavretie splátkového kalendára

Predkladateľ materiálu:  Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. neschvaľuje žiadosť PJK o uzavretie splátkového kalendára.

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

V Číži, 08.04.2017

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce

Pozvánka na XV. zasadnutie OZ v Číži - 12.04.2017

Starosta obce Číž, podľa § 13 ods. 3 a) zákona číslo 369/1990 zb. o obecnom zriadení, zvoláva XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Číži. XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční v stredu dňa 12.04.2017 o 18:00 hodine v Kultúrnom dome v Číži.

Navrhovaný program XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia,
 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Správa o založení klubu dôchodcov v obci Číž
 4. Žiadosť PJK o uzavretie splátkového kalendára
 5. Rôzne
 6. Záver zasadnutia

 V Číži 06.04.2017

 

Ing. Peter Tóth

   

starosta obce

Zápisnica z XIV. zasadnutia OZ v Číži - 27.12.2016

1. bod zasadnutia: Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Ing. Peter Tóth (ďalej len starosta obce), ktorý všetkých privítal a vyhlásil, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení Zoltán Hencz a Štefan Pucsok, za overovateľov zápisnice Jozef Turis a Ing. Csaba Žitňár a za zapisovateľku zápisnice schválili Alžbetu Henczovú a po doplnení schválili nasledovný program:

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XIV. zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznensení z predchádzajúceho zasadnutia
  1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži
  2. Pohľadávky obce Číž voči nájomníkom v obecných bytoch
  3. Ukončenie prevodu majetku obce na MVDr. Máriu Kračuníkovú
  4. Pohľadávky voči Prírodným jódovým kúpeľom
 3. Schválenie právneho zástupcu obce
 4. Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa § 14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č. 583/2004.
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017
 6. Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
 7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 8. Prešetrenie darovacích zmlúv od zamestnancov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016
 9. Vytvorenie rezervného fondu
 10. Príkaz na inventarizáciu na rok 2016
 11. Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začaiatku dediny
 12. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického 
 13. Rôzne
 14. Záver

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

2. bod zasadnutia: Kontrola plnenia uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25.05.2016.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

3. bod zasadnutia: Schválenie právneho zástupcu obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo právneho zástupcu obce. 
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

4. bod zasadnutia: Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa § 14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č.583/2004

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce podľa § 14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č. 583/2004.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

5. bod zasadnutia: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

6. bod zasadnutia: Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Číž na rok 2017 a viacročný rozpočet obce na roky 2018 a 2019.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

7. bod zasadnutia: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

8. bod zasadnutia: Prešetrenie darovacích zmlúv od zamestnancov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo prešetrenie darovacích zmlúv od zamestnancov na základe prijatých žiadostí od vtedajších zamestnancov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016 právnym zástupcom obce a hlavným kontrolórom v prítomnosti poslancov..
ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

9. bod zasadnutia: Vytvorenie rezervného fondu obce

Obecné zastupiteľstvo späť vzalo doplnenie tohto bodu programu, nakoľko po uzavretí roka všetky prebytky tvoria rezervný fond.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

10. bod zasadnutia: Schválenie príkazu na inventarizáciu za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo príkazy na inventarizáciu za rok 2016.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

11. bod zasadnutia: Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny s tým, že ukladá starostovi vysporiadať vlastnícke pomery alebo písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností na vybudovanie prístupovej cesty.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

12. bod zasadnutia: Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi vyžiadať vyjadrenia a súhlas od inžinierských sietí (plynárne, elektrárne, vodárne) na odpredaj pozemku k spisu je potrebné priložiť prílohu fotokópiu geometrického plánu, aby bol pozemok identifikovaný.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

13. bod zasadnutia: Rôzne

 • Pán Alexander Finkei vyzval pána starostu, aby sa vyjadril či pokračuje vo funkcii starostu obce, nakoľko dňa 29.08.2016 mu poslanci OZ vyjadrili jednohlasne nedôveru. Pán starosta odpovedal, že vo funkcii starostu pokračuje.
 • Pán Ing. Csaba Žitňár a poslanci žiadali starostu aj právneho zástupcu obce na prešetrenie a zároveň podanie trestného oznámenia na neznámeho kvôli čiernej stavbe a to oplotenie pozemku na parcele E 748/2 vo vlastníctve Slovenskej republiky. Tento bod programu poslanci OZ schválili ako uznesenie.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

 • Pán Zoltán Lukács sa informoval ohľadom VZN obce na rok 2017, či sú zmeny alebo zostáva v platnosti VZN za rok 2016
 • Pán Štefan Pucsok sa informoval ohľadom prenajímania kultúrnej sály ako aj verejného priestranstva, nakoľko podľa jeho vedomostí nájmy nie sú vyberané od každého prenajímateľa.
 • Pani Alžbeta Katonová sa informovala o podanej sťažnosti na občanov, ktorí nemajú trvalý ani prechodný pobyt v Číži. Sťažnosť podpísalo 224 občanov obce Číž, ktorí sa sťažujú na neprispôsobilosť týchto ľudí. Sľažnosť bola podaná ešte v auguste 2015. Pani Katonová podotkla, že títo občania podľa slov starostu sú abstinenti, nie je to pravda, nakoľko na súdnom pojednávaní, kde bola predvolaná aj ona ako svedkyňa, boli prednesení políciou v opitom stave. Na základe týchto skutočností poslanci schválili ďalšie uznesenie v znení.

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce podať písomne sťažnosť na Občianske združenie Pax et Caritas o.z. na Banskobystrický samosprávny kraj a na zrušenie činnosti Občianskeho združenia príslušnému úradu z dôvodu ne neprispôsobilosť, ohrozovanie občanov a to z hľadiska vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, neustráženie útočiaceho psa, ako aj vykonávanie čiernej stavby.

 • Pán Zoltán Lukács sa informoval od pána starostu či má oznámenie o majetkových pomeroch a či ho podal podľa zákona č. 357/2004. Pán starosta uviedol, že oznámenie o majetkových pomeroch má, ale neodovzdal ho, nakoľko nikto oznámenie o majetkových pomeroch od neho nepýtal. Na základe odpovedí starostu pán Zoltán Lukács vyzval komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií aby postupovali podľa zákona za neplnenie úlohy vyplývajúcej z funkcie starostu a vyrúbili sankciu podľa zákona.
 • Pán Barnabáš Šereš ústne podal žiadosť na povolenie užívať sálu na skúšky amatérskej hudobnej skupiny bez poplatku. Obecné zastupiteľstvo schválilo aj tento bod programu.

ZA=5; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

13. bod zasadnutia: Záver

Starosta obce poďakoval za účsť na zasadnutí a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Prítomní:
Starosta obce,zapisovateľka, 5 poslanci OZ a občania obce Číž.

Zapísala: Alžbeta Béresová

Overovatelia: Jozef Turis, Ing. Csaba Žitňár

Plán zasadnutí OZ 2017

Plánované a uskutočnené zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži pre rok 2017

P.č. Mesiac Plánovaný
dátum
Uskutočnené Detail
XV. Marec 27.03.2017  12.04.2017 info >> 
XVI. Jún 27.06.2017  
XVII. September 27.09.2017  
XVIII. December 15.12.2017  

Program XIV. zasadnutia OZ v Číži - 27.12.2016 - 15:00

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XIV. zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie právneho zástupcu obce
 4. Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa §14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č.583/2004
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017
 6. Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
 7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 8. Prešetrenie darovacích zmlúv zamestnancov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016
 9. Vytvorenie rezervného fondu
 10. Príkaz na inventarizáciu za rok 2016
 11. Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny
 12. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického
 13. Rôzne
 14. Záver zasadnutia
 V Číži 27.12.2016   Ing. Peter Tóth
    starosta obce 

Uznesenia z XIV. zasadnutia OZ v Číži - 27.12.2016

Uznesenie 2016 /XIV. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XIV. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa zápisnice:                   Alžbetu Henczovú,
  2. za overovateľov zápisnice:                                Jozefa Turisa a Ing. Csabu Žitňára
  3. návrhovú komisiu v zložení:                              Zoltána Hencza a Štefana Pucsoka
 3. schvaľuje program XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
  1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XIV. zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
   1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži
   2. Pohľadávky obce Číž voči nájomníkom v obecných bytoch
   3. Ukončenie prevodu majetku obce na MVDr. Máriu Kračuníkovú
   4. Pohľadávky voči Prírodným jódovým kúpeľom Číž
   5. Schválenie právneho zástupcu obce
   6. Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa §14 ods. 2 písm. b) podľa zákona č. 583/2004
   7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
   8. Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
   9. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
   10. Prešetrenie darovacích zmlúv občanov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016
   11. Vytvorenie rezervného fondu
   12. Príkaz na inventarizáciu na rok 2016
   13. Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny
   14. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického
   15. Rôzne
   16. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 


Uznesenie 2016 / XIV. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesenia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25.05.2016

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 3

K programu č. 3:  Schválenie právneho zástupcu obce

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje JUDr. Jána Čipku na právne zastupovanie Obce Číž

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 


 

Uznesenie 2016 / XIV. / 4

K programu č. 4:  Schválenie zmeny rozpočtu obce podľa § 14 ods.2 písm. b) podľa zákona č.583/2004

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo dňa 27.12.2016  uznesením č. 2016 / XIV. / 4 schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu :

Bežné príjmy :                                  442,95 €               Bežné výdavky :                                              442,95 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                   442,95 €              Výdavky celkom                                             442,95 € *vyčistenie potoka Téška                                                         

Bežné príjmy :                                  9 805,27 €            Bežné výdavky :                                       9 805,27 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                   9 805,27 €           Výdavky celkom                                       9 805,27 €

*podielové dane za rok 2016 – zvýšenie /Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava/

Bežné príjmy :                                  0,00 €                    Bežné výdavky :                                      4 999,99 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                   0,00 €                    Výdavky celkom                                      4 999,99 €

*Oprava a výmena kotla v budove pod súpisným číslom 145 v obci Číž v Materskej škole, v Školskej jedálni a v Základnej škole. 

Bežné príjmy :                                  0,00 €                    Bežné výdavky :                                        350,00 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                  0,00 €                    Výdavky celkom                                        350,00 €

*Odmena za vypracovanie doplnenia k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu: „Obnova obalových konštrukcií obecného úradu Číž – zníženie energetickej náročnosti“.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 5

K programu č. 5:  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Predkladateľ materiálu:  Dóra Gábri

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 a návrhu rozpočtu obce na rok 2017.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 6

K programu č. 6: Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019

Predkladateľ materiálu:  Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje rozpočet obce Číž na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 7

K programu č. 7: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Predkladateľ materiálu:  Dóra Gábri

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 8

K programu č. 8: Prešetrenie darovacích zmlúv od občanov za obdobie od 5/2015 do 9/2015 a od 11/2015 do 7/2016

Predkladateľ materiálu:  Štefan Pucsok

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje prešetrenie darovacích zmlúv od občanov na základe žiadosti občanov za obdobie od 5/2015 do 9/2015, od 11/2015 do 7/2016 právnym zástupcom obce a hlavným kontrolórom v prítomnosti poslancov OZ.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 9

K programu č. 10: Schválenie príkazu na inventarizáciu za rok 2016

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje príkazy na inventarizáciu a rok 2016.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 10

K programu č. 11: Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zámer obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny
 2. ukladá starostovi vysporiadať vlastnícke pomery na pozemky pod cestou alebo získať písomný súhlas na vybudovanie prístupovej cesty.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 11

K programu č. 12: Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitým zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Ing. Ádáma Gyurického

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi vyžiadať vyjadrenia a súhlas od inžinierskych sietí (plynárne, elektrárne, vodárne) na odpredaj pozemku k spisu je potrebné priložiť prílohu: fotokópiu geometrického plánu.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

 

Uznesenie 2016 / XIV. / 12

K programu č. 13: Rôzne:  Prešetrenie oplotenia pozemku na parcele č. E 748/2 vo vlastníctve Slovenskej republiky

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi v spolupráci s právnym zástupcom obce prešetriť a následne podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa kvôli čiernej stavbe a to oplotenie pozemku na parcele č. E 748/2 vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 

V Číži, 27.12.2016

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce

Pozvánka na XIV. zasadnutie OZ v Číži - 27.12.2016

Starosta obce Číž, podľa § 13 ods. 3 a) zákona číslo 369/1990 zb. o obecnom zriadení, zvoláva XIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Číži. XIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční v utorok dňa 27.12.2016 o 14:00 hodine v Kultúrnom dome v Číži.

Navrhovaný program XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XIV. zasadnutia,
 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia:
  1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu kostola Reformovanej cirkvi v Číži
  2. Pohľadávky obce Číž voči nájomníkom v obecných bytoch
  3. Ukončenie prevodu majetku obce na MVDr. Máriu Kračuníkovú
  4. Pohľadávky voči Prírodným jódovým kúpeľom Číž
 3. Schválenie právneho zástupcu obce
 4. Zmena rozpočtu podľa §14 ods. 2 písmeno b) 583/2004
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 - 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
 6. Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019
 7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017
 8. Príkaz na inventarizáciu za rok 2016
 9. Schválenie zámeru obce upraviť prístupovú cestu pri domoch na začiatku dediny
 10. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitným zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku na žiadosť Gyuricky Ádáma
 11. Rôzne
 12. Záver zasadnutia

 V Číži 20.12.2016

 

Ing. Peter Tóth

   

starosta obce