Návrh uznesení na IX. zasadnutie OZ v Číži - 2015.12.30 - 17:00

Návrh uznesenia 2015 /IX. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu VIII. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní všetci 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa:                                      Júliusa Tótha,
  2. za overovateľov zápisnice:                                Ing. Kitti Molnárovú a Ing. Csabu Žitňára
  3. návrhovú komisiu v zložení:                              Zoltán Hencz a Štefan Pucsok.
 3. schvaľuje program IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
 4. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu IX. zasadnutia,
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 6. Zmena rozpočtu obce Číž za rok 2015 rozpočtovým opatrením
 7. Schválenie rozpočtu obce Číž na rok 2016 a predbežného rozpočtu na roky 2017 až 2018
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2016
 9. Plán plnenia kontrol na I. polrok 2016
 10. Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Číži
 11. Schválenie VZN č.2/2015 o zásadách odmeňovania poslancov
 12. Konsolidovaná  účtovná   závierka za rok 2014 - správa  audítora
 13. Príkazy na vykonanie inventarizácie
 14. Rôzne
 15. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         

 


Návrh Uznesenia 2015 / IX. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


Návrh Uznesenia 2015 / IX. / 3

K programu č. 3:  Zmena rozpočtu obce Číž za rok 2015 rozpočtovým opatrením

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu :

Bežné príjmy :                                  413,42 €               Bežné výdavky :                                              413,42 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                   413,42 €              Výdavky celkom                                             413,42 €

*vyčistenie potoka Téška                                                     

Bežné príjmy :                                  3 038,06 €            Bežné výdavky :                                       3 038,06 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                  3 038,06 €            Výdavky celkom                                       3 038,06 €

*podielové dane za rok 2015 – zvýšenie

Bežné príjmy :                                  6 109,00 €            Bežné výdavky :                                              0,00 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom                                  6 109,00 €            Výdavky celkom                                             0,00 €

*Daň za ubytovanie /PJK Číž a. s./

Bežné príjmy :                             705,45 €    Bežné výdavky :                                             0,00 €

Kapitálové príjmy :                                                        Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :                                   Finančné výdavkové operácie :

Príjmy celkom             705,45 €     Výdavky celkom                                             0,00 €

*Vrátenie preplatku za poskytovanie služieb pre pani Máriu Tamášovú

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


Návrh Uznesenia 2015 / IX. / 4

K programu č. 4:  Schválenie rozpočtu Obce Číž na rok 2016 a predbežného rozpočtu na roky 2017 až 2018

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje Rozpočet obce Číž na rok 2016 a predbežný rozpočet na roky 2017 až 2018

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


Návrh Uznesenia 2015 / IX. / 5

K programu č. 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2016

Predkladateľ materiálu: Dorota Csóková

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2016 

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2015 / IX. / 6

K programu č. 6:  Plán plnenia kontrol na I. polrok 2016

Predkladateľ materiálu: Dorota Csóková

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje plán plnenia kontrol na I. polrok 2016

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2015 / IX. / 7

K programu č. 7:  Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Číži

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2015 / IX. / 8

K programu č. 8:  Schválenie VZN č.2/2015 o zásadách odmeňovania poslancov

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje VZN č.2/2015 o zásadách odmeňovania poslancov

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2015 / IX. / 9

K programu č. 9: Konsolidovaná  účtovná   závierka za rok 2014 - správa  audítora

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje správu audítora o Konsolidovanej účtovnej uzávierke

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 


 

Návrh Uznesenia 2015 / IX. / 10

K programu č. 10: Príkazy na vykonanie inventarizácie

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje príkazy na vykonanie inventarizácie

Hlasovanie:

Uznesenie je (nie je) schválené
PRÍTOMNÍ NEPRÍTOMNÍ ZA PROTI ZDRŽAL SA
         
 

 

Návrhová komisia:

Zoltán Hencz                                                                                      

Štefan Pucsok                                                                                    

V Číži, 30.12.2015

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce