Zápisnica z XV. zasadnutia OZ v Číži - 12.04.2017

1. bod zasadnutia: Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Ing. Peter Tóth (ďalej len starosta obce), ktorý všetkých privítal a vyhlásil, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. poslanci schválili návrhovú komisiu v zložení Ing. Csaba Žitňár a Štefan Pucsok, za overovateľov zápisnice Jozef Turis a Zoltán Hencz a za zapisovateľku zápisnice schválili Alžbetu Henczovú a po doplnení schválili nasledovný program:

 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznensení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Správa o založení klubu dôchodcov v obci Číž
 4. Žiadosť PJK Číž a.s. o uzavretí splátkového kalendára
 5. Zrušenie uznesenia č.2015/IV./10 o postupe schvaľovania výberu záujemcov o pridelenie nájomných bytov v 12 bytovej jednotke
 6. Návrh uznesenia na prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž
 7. Zrušenie uznesenia č. 2016/XIV./3 o právnom zastupovaní obce Číž advokátom JUDr. Jánom Čipkom
 8. Návrh na uznesenie špecifikovania rozsahu na právne zastupovanie obce Číž pre JUDr. Jána Čipku.
 9. Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatky obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu
 10. Návrh uznesenia na dostupnosť obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva
 11. Návrh uznesenia na relevanné preukázanie podanie odvolania na Ústavný súd vo vlastnom záujme
 12. Rôzne
 13. Záver

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

2. bod zasadnutia: Kontrola plnenia uznesenia

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dna 27.12.2016
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

3. bod zasadnutia: Správa o založení klubu dôchodcov

Správu o založení klubu dôchodocov podala pani Helena Oroszová, poďakovala sa pánovi starostovi za pomoc a žiada poslancov o finančný príspevok pre klub dôchodcov. 
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

4. bod zasadnutia: Žiadosť PJK Číž a.s. o uzavretie splátkového kalendára

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne odmietlo žiadosť PJK Číž a.s..
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

5. bod zasadnutia: Zrušenie uznesenia č.2015/IV./10 o postupe schvaľovania výberu záujemcov o pridelenie nájomných bytov v 12 bytovej jednotke

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č.2015/IV./10.
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

6. bod zasadnutia: Návrh uznesenia na prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž

Obecné zastupiteľstvo schvlilo návrh uznesenia na pridelenie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž podľa poradovníka na základe registratúrneho poriadku podľa nasledovných podmienok v

12 bytovej jednotke - súpisné číslo 174:

 • Občan obce Číž
 • Bez záväzkov k obci Číž
 • Bez vlastníctva ehnuteľnosti na bývanie

4 bytovej jednotke - súpisné číslo 152:

 • Občan obce Číž
 • Bez záväzkov k obci Číž
 • Bez vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie
 • Občan v hmotnej núdzi

26 bytovej jednotke - súpisné číslo 144:

 • Občan obce Číž
 • Bez záväzkov k obci Číž
 • Bez vlastníctva nehnuteľnostina bývanie
 • Preukázania o potvrdení o príjme

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

7. bod zasadnutia: Zrušenie uznesenia č.2016/XIV./3 o právnom zastupovaní obce Číž advokátom JUDr. Jánom Čipkom

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č. 2015/XIV./3.
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

8. bod zasadnutia: Návrh na uznesenie špecifikovania rozsahu na právne zastupovanie obce Číž pre JUDr. Jána Čipku

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia špecifikovania rozsahu právneho zastúpenia obce Číž pre JUDr. Jána Čipku výlučne vo veci vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota, spisová značka 12C/333/2015 o neplatnosti kúpnej zmluvy a k sporu s Prírodnými jódvými kúpeľmi Číž a.s. vo dane za ubytovanie.
ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

9. bod zasadnutia: Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatky obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obc Číž predložiť všetky písmnosti a agendu obce Číž, pečiatk obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu v Číži do 18.apríla 2017.

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

10. bod zasadnutia: Návrh uznesenia na dostupnosť obecného emailu pre pracovníčky becného úradu a poslancov zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo ukladástarostovi obce Číž dostuposť hlavného obecného emailu elektronickej pošty pre pracovníčky obecného úradu v Číži a poslancom obecného zastupiteľstva v Číži do 18. apríla 2017.

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

11. bod zasadnutia: Návrh uznesenia na relevantné preukázanie podania odvolania na Ústavný súd vo vlastnom záujme

Obecné zstupiteľstvo ukladá starostovi obce Číž predložiť relevantné preukázanie podania odvlania na Ústavný súd vo vlastnom záujme starostovi obce.

ZA=4; PROTI=0; ZDRŽAL SA=0

12. bod zasadnutia: Rôzne

 • Prítomní dôchodcovia sa poďakovali za jablká, ktoré rozdávala organizácia PURT, poďakovali sa vianočné darčeky, ktoré podľa nich neboli doručované vhodnými slovami.
 • Pani Oroszová napadla bývalého starostu pána Lukácsa, že chodí do priestorov obecného úradu.
 • Pani Oroszová upozornila poslancov, aby nerobili napriek starostovi, ináč ich vyzve na odstúpenie.
 • Pani Kasarová vyzvala poslancov, aby vysvetlili doterajšiu ich prácu pre obec.
 • Páni poslanci po jednom informovali pani Kasarovú o svojich doterajších činnostiach.
 • Pani Bukovinská oznámila, že medzi bytovkami nesvietia lampy.
 • Pani Kasárová žiadala namontovať siete pri MŠ do 90 dní
 • Pán Žitňár informoval občanov o dlhoch v PJK Číž a.s. a o neplatičoch.

13. bod zasadnutia: Záver

 

Prítomní:
Starosta obce,zapisovateľka, 4 poslanci OZ a 20 občanov obce Číž.

Zapísala: Alžbeta Béresová

Overovatelia: Jozef Turis, Zoltán Hencz