Uznesenia z XV. zasadnutia OZ v Číži - 12.04.2017

Uznesenie 2017 /XV. / 1

K programu č. 1 :  Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia

Predkladateľ: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní štyria poslanci z piatich a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. určuje:
  1. za zapisovateľa zápisnice:                   Alžbetu Henczovú,
  2. za overovateľov zápisnice:                  Jozefa Turisa a Zoltána Hencza
  3. návrhovú komisiu v zložení:                 Ing. Csabu Žitňára a Štefana Pucsoka
 3. schvaľuje program XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v nasledovnom poradí:
  1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, schválenie programu XV. zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
  3. Správa o založení klubu dôchodcov v obci Číž
  4. Žiadosť PJK o uzavretie splátkového kalendára
  5. Zrušenie uznesenia č. 2015/XIV./10 o postupe schvaľovania výberu záujemcov o pridelenie nájomných bytov v 12 bytovej jednotke
  6. Návrh uznesenia na prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž
  7. Zrušenie uznesenia č.2016/XIV./3 o právnom zastupovaní obce Číž advokátom JUDr. Jánom Čipkom
  8. Návrh na uznesenie špecifikovania rozsahu na právne zastupovanie obce Číž pre JUDr. Jána Čipku
  9. Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatkyobce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu
  10. Návrh uznesenia na dostupnosť obecného e-mailu pre pracovníčky obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva
  11. Návrh uznesenia na relevantné preukázanie podania na Ústavný súd vo vlastnom záujme
  12. Rôzne
  13. Záver zasadnutia

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 


Uznesenie 2017 / XV. / 2

K programu č. 2:  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Predkladateľ materiálu: Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.12.2016

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

Uznesenie 2017 / XV. / 3

K programu č. 3:  Schválenie právneho zástupcu obce

Predkladateľ materiálu:  Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje JUDr. Jána Čipku na právne zastupovanie Obce Číž

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

5

0

5

0

0

 


 

Uznesenie 2017 / XV. / 4

K programu č. 4:  Žiadosť PJK Číž a.s. o uzavretie splátkového kalendára

Predkladateľ materiálu:  Ing. Peter Tóth

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. neschvaľuje žiadosť PJK o uzavretie splátkového kalendára.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

Uznesenie 2017 / XV. / 5

K programu č. 5:  Zrušenie uznesenia č. 2015/IV.10 o postupe schvaľovania výberu záujemcov o pridelenie nájomných bytov v 12 bytovej jednotke

Predkladateľ materiálu:  Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zrušenie uznesnia č.2015/IV./10.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

Uznesenie 2017 / XV. / 6

K programu č. 6: Návrh uznesenia na prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

schvaľuje návrh uznesenia na pridelenie nájomných bytov vo vlastníctve obce Číž podľa poradovníka na základe registratúrneho poriadku podľa nasledovných podmienok

 1. v 12 bytovej jednotke - súpisné číslo 174:
  1. občan obce Číž
  2. bez záväzkov k obci Číž
  3. bez vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie
 2. v 4 bytovej jednotke - súpisné číslo 152:
  1. občan obce Číž
  2. bez záväzkov k obci Číž
  3. bez vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie
  4. občan v hmotnej núdzi
 3. v 26 bytovej jednotke - súpisné číslo 144:
  1. občan obce Číž
  2. bez záväzkov k obci Číž
  3. bez vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie
  4. preukzanie potvrdenia o príjme.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

Uznesenie 2017 / XV. / 7

K programu č. 7: Zrušenie uznesenia č. 2016/XIV./3 o právnom zastupovaní obce Číž advokátom JUDr. Jánom Čipkom

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje zrušenie uznesenia č. 2016/XIV./3.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

Uznesenie 2017 / XV. / 8

K programu č. 8: Návrh na uznesenie špecifikovania rozsahu na právne zastupovanie obce Číž pre JUDr. Jána Čipku

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje špecifikovanie rozsahu právneho zastúpenia obce Číž pre JUDr. Jána Čipku nasledovne:

JUDr. Ján Čipka advokát v Hnúšti je splnomocnený na právne zastúpenie Obe Číž výlučne vo veci vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota, sp. zn. 12C/333/2015 o neplatnosti kúpnej zmluvy a k sporu s Prírodnými jódovými kúpeľmi Číž a.s. vo veci Daň z ubytovania.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

Uznesenie 2017 / XV. / 9

K programu č. 10: Návrh uznesenia predložiť všetky písomnosti a agendy obce, pečiatky obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecného úradu

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi obce Číž predložiť všetky písomnosti a agendu obce Číž, pečiatky obce, kľúče od obecných priestorov do budovy obecnéo úradu v Číži do 18.apríla 2017.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

Uznesenie 2017 / XV. / 10

K programu č. 11: Návrh uznesenia na dostupnosť obecného e-mailu pre racovníčky obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi obce Číž dostupnosť hlavného obecného e-mailu elektronickej pošty pre pracovníčky obecného úradu v Číži a poslancom obecného zastupiteľstva v Číži do 18. apríla 2017.

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

Uznesenie 2017 / XV. / 11

K programu č. 11: Návrh uznesenia na relevantné preukázanie podania odvolania na Ústavný súd vo vlastnom záujme

Predkladateľ materiálu:  Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. ukladá starostovi obce Číž pedložiť relevantne preukázanie podanie odvolania na Ústavný súd vo vlastnom záujme starostovi obce (fotokópia odvolania a doručenka). 

Hlasovanie:

Uznesenie je schválené

PRÍTOMNÍ

NEPRÍTOMNÍ

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

4

1

4

0

0

 

 

V Číži, 13.04.2017

                                                                                                                              ...............................................

                                                                                                                                               Ing. Peter Tóth

                                                                                                                                                starosta obce