Návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Zverejnili sme návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Číž. Po prerokovaní na najbližšom zasadnutí vstúpi toto VZN do platnosti. Obsah návrhu si môžete stiahnuť tu.