Výberové konanie na vychovávateľa/vychovávateľku ŠKD pri ZŠ

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, č.d. 145, 980 43 Číž, príjme do pracovného pomeru vychovávateľa/vychovávateľku ŠKD s nástupom do práce od 01.09.2017. Výber uchádzačov sa bude onať osobným pohovorom dňa 30.08.2017 o 17:00 hodine na Obecnom úrade, č.d. 48, 980 43 Číž.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • šklady o ukonenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace (doloží vybratý uchádzač),
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač),
  • požaduje  sa pedagogické vzdelanie príslušného smeru.

Požadované doklady poiselajte alebo doručte do 30.08.2017 do 12:00 hodiny. Doklady posielajte alebo doručte na adresu:

Obecný úrad Číž
č.d. 48
980 43 Číž

V Číži, 07. augusta 2017

 

Ing. Peter Tóth
starosta obce