Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do VÚC 2017

01 Zverejniť elktronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Obec do 21.08.2017
02 Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu Starosta do 25.08.2017
03 Utvoriť volebné okraky a určiť volebné miestnosti Starosta do 05.09.2017
04 Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie Starosta do 05.09.2017
05 Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu zaregistrovaných kandidátov vo volebnom obvode pre voľby do zastupiteľstva samosparávneho kraja a podľa zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja Obec Bezodkladne po doručení zozanmu zaregistrovaných kandidátov
06 Vyenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie Starosta do 06.10.2017
07 Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie Starosta do 10.10.2017
08 Doručiť oznámenie o čase a mieste konania volieb do každej domácnosti Obec do 10.10.2017
 09 Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov vo volebnom obvode pre voľby do zastupiteľstva  samosprávneho kraja a zoznam kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja spôsobom v mieste obvyklým  Obec  do 10.10.2017
10 Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Sloveskej republiky na elektronické spracovanie zápisníc okrskových volebných komisií Obec do 13.10.2017
11 Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových komiií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na okrskovúvolebnú komisiu Obec do 25.10.2017
12 Vykonať školenie členov okrskových volebných komisií starosta a zapisovaeľka okrskovej volebnej komisie do 03.11.2017
13 Zabezpečiť vybavenie volebných miestností Obec do 03.11.2017
14 Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovým volebným komisiám Obec do 04.11.2017
15 Odovzdať okrskovým volebným komisiám zoznam voličov Obec do 04.11.2017
16 Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie obvodnej volebnej komisiii Obec

Bezodkladne po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie

17 Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskových volebných komisií Obec Bezprostredne po ukončení činnosti okrskových volebných komisií