Výberové konania na riaditeľov škôl ZŠ a MŠ v Číži

Starosta Obce Číž Ing. Peter Tóth v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa:

  1. Výberové konanie na pozíciu riaditeľa v Materskej škole
  2. Výberové konanie na pozíciu riaditeľa v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola