Návrh uznesení na VI. zasadnutie OZ v Číži - 2015.08.20 - 17:00

Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 1

K programu č. 1 : Otvorenie zasadnutia a schválenie programu VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že sú prítomní všetci 5 poslanci. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
 2. schvaľuje program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži v nasledovnom poradí:
  1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva a schválenie programu VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce
  4. Informovanie štatutárneho zástupcu občianskeho združenia Pax et Caritas, o.z., o aktivitách občianskeho združenia v obci Číž
  5. Schválenie „Zámeru spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Číž“
  6. Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitým zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku
  7. Diskusia
  8. Záver

 


Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 2

K programu č. 2: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje za zapisovateľa: Denisu Bošeľovú,
 2. schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Kitti Molnárovú a Ing. Csabu Žitňára
 3. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Zoltán Hencz a Štefan Pucsok


Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 3

 K programu č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje volebnú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra obce Číž v nasledujúcom zložení:
  1. Zoltán Hencz – predseda komisie
  2. Ing. Kitti Molnárová
  3. Štefan Pucsok
  4. Jozef Turis
  5. Ing. Csaba Žitňár


Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 4

K programu č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že do termínu 30.07.2015 do 16:00, t.j. podľa zákona aspoň 14 dní pred dňom konania voľby, odovzdali alebo poslali prihlášky v zalepenej obálke na adresu: 
  Obecný úrad Číž , č. 48, 980 43 Číž
  s označením na obálke : „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ nasledujúci kandidáti v poradí odovzdávania resp. posielania prihlášok:
  1. JUDr. Igor Borlok, prihláška došla: 10.07.2015 o 11:35 hodine
  2. Margita Kišfaludiová, prihláška došla: 13.07.2015 o 09:19 hodine
  3. Ladislav Kišfaludi, prihláška došla: 13.07.2015 o 09:21 hodine
  4. Dorota Csóková, prihláška došla: 28.07.2015 o 14:05 hodine
  5. Róbert Bíró prihláška došla: 29.07.2015 o 10:00 hodine


Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 5

K programu č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že podmienky uvedené v uznesení č.2015/IV./6 z 30.6.2015 splnili títo kandidáti na hlavného kontrolóra obce v poradí ako sa prihlásili:
  1. JUDr. Igor Borlok
  2. Margita Kisfaludiová
  3. Ladislav Kisfaludi
  4. Dorota Csóková
  5. Róbert Bíró

Dôvodová správa:
Na Úradnej tabuli Obce Číž a na webovom sídle www.obecciz.sk Obecného úradu Číž boli dňa 3.júla 2015, podľa §18a ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnené nasledujúce podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra:

 1. kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. znalosť základných noriem samosprávy
 3. zoznam dokladov:
  • písomná prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Číž s uvedením mena, priezviska, titulu, dátumu narodenia, bydliska a kontaktných údajov
  • profesijný životopis
  • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju osobnú prihlášku najneskôr dňa 30.7.2015 do 16:00 hodiny na adresu:
Obecný úrad Číž , č. 48, 980 43 Číž
s označením na obálke : „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ (najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby). Osobitné pozvánky k účasti na voľbe sa kandidátom nebudú doručovať.

 


Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 6

K programu č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje volebný poriadok pre tajné voľby Hlavného kontrolóra Obce Číž, konané dňa 20.8.2015 na VI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva, v nasledujúcom rozsahu:
  1. Voľbe bude predchádzať 5 minútová prezentácia jednotlivých kandidátov v takom poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.
  2. Poslanci môžu po prezentácii každého kandidáta klásť doplňujúce otázky.
  3. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním.
  4. Každý poslanec dostane jeden hlasovací lístok. Hlasovací lístok obsahuje poradové číslo, priezvisko a meno kandidáta na hlavného kontrolóra, zoradené podľa abecedného zoznamu.
  5. Na hlasovacom lístku pre voľbu hlavného kontrolóra sa udelí hlas najviac jednému kandidátovi zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta.
  6. V prípade nezakrúžkovania ani jedného z kandidátov, zakrúžkovaním viac ako jedného kandidáta, alebo iným spôsobom upravený, preškrtnutý či dopísaný hlasovací lístok sa prihliada ako na neplatný.
  7. Upravený hlasovací lístok každý poslanec vloží osobne do určenej volebnej schránky.
  8. Po uplynutí doby na odovzdávanie hlasovacích lístkov, volebná komisia zistí:
   1. počet odovzdaných,
   2. počet platných,
   3. počet neplatných hlasovacích lístkov,
   4. a počet hlasov jednotlivých kandidátov.
  9. Za Hlavného kontrolóra bude zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých poslancov, t.j. najmenej hlasy 3 poslancov.
  10. Ak ani jeden z kandidátov nezíska takúto väčšinu Obecného zastupiteľstva, tak na tom istom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vyhlási Obecné zastupiteľstvo uznesením druhé kolo volieb, do ktorého postúpia 2 kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
  11. Spôsob voľby v druhom kole voľby Hlavného kontrolóra je rovnaký ako v prvom kole volieb. (bod 1.- 8.)
  12. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
  13. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.


Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 7

K programu č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie, že na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Číž bol(a) ......................................... zvolený(á) do funkcie Hlavného kontrolóra Obce Číž na obdobie rokov 2015 – 2021 s pracovným úväzkom 0,17% z 37,5 hodinového týždenného pracovného úväzku.
 2. ukladá starostovi obce podpísať pracovnú zmluvu s úspešným kandidátom s uvedením začiatku pracovného pomeru na deň 24.8.2015


Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 8 

K programu č. 5: Informovanie štatutárneho zástupcu občianskeho združenia Pax et Caritas, o.z. o aktivitách občianskeho združenia v obci Číž.

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie informáciu štatutárneho zástupcu občianskeho združenia Pax et Caritas, o.z., o aktivitách občianskeho združenia v obci Číž a vyjadruje nesúhlas s prebiehajúcimi a pripravovanými aktivitami občianskeho združenia v obci Číž.
 2. ukladá starostovi obce osloviť v tejto záležitosti orgány VÚC.


Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 9

 K programu č. 6.: Schválenie "Zámeru spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Číž"

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. schvaľuje "Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Číž na roky 2015 až 2023.

Dôvodová správa:

Ku koncu roka 2015 je každá obec povinná vypracovať Program hospodásrkeho a sociálneho rozvoja na základe "Metodiky na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC", ktorú vyhotovila pracovná skupina zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s cieľom zjednotiť proces spracovávania PHSR a jeho obsah podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.

Na základe Uznesenia 2015 / IV. / 7 zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.júna 2015 vypracoval riadiaci tím "Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Číž na roky 2015 až 2023.", ktorý je uvedený v prílohe, ako dokument na schválenie obecným zastupiteľstvom. Schválenie dokumentu je formálne potrebné pre ďalšie pokračovanie vypracovania PHSR obce Číž na roky 2015 až 2013.

Príloha: 

Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Číž na roky 2015 - 2023
 • Skrátené označenie PHSR Číž 2015 - 2023
Forma spracovania
 • V súlade s metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
 • PHSR Číž 2015-2023 bude spracovaný participatívnym spôsobom pracovníkmi obecného úradu a spoločnosťou FIBOS, s.r.o., za účasti 3 expertných pracovných skupín.
 • Spracovanie dokumentu na základe objednávky zabezpečí spoločnosť FIBOS, s.r.o., Rimavská Sobota, zastúpená RSDr. Františkom Szűcsom
Riadenie procesu spracovania Riadiaci tím tvoria:
 • Garant - Ing. Peter Tóth - starosta obce
 • Zástupca spracovávateľa - RSDr. František Szűcs (FIBOS, s.r.o., Rimavská Sobota)
 • Poslanci obecného zastupiteľstva - Zoltán Hencz, Ing. Kitti Molnárová, Štefan Pucsok, Jozef Turis, Ing. Csaba Žitňár
 • Zástupca neziskového sektora - Katarína Machavová (CSEMADOK), Ing. Mikuláš Reisz (Auxilium plus, n.o.)
 • Zástupca podnikateľského sektora - Ing. Peter Kmeť (Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.), MVDr. Jaroslav Kračuník (AgroFoods, s.r.o.)
Poverení pracovníci pre vypracovanie PHSR:
 • za obecný úrad: Ing. Peter Tóth
 • za FIBOS, s.r.o.: RSDr. František Szűcs
Pracovné skupiny pre spracovanie PHSR:
 • pracovná skupina pre hospodársku oblasť (ekonomika obce, podnikateľská základňa, technická infraštruktúra, cestovný ruch)
 • pracovná skupina pre sociálnu oblasť (zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, kultúra, šport)
 • pracovná skupina pre enviromentálnu oblasť (prírodné dedičstvo, odpadové hospodárstvo, starostlivosť o prírodu a krajinu)
Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou
Informovanie, získavanie a zohľadňovanie názorov verejnosti prostredníctvom:
 1. Tlačených materiálov
  o verejné informačné tabule; letáky rozdávané na verejných podujatiach; letáky rozposielané verejnosti priamo; jednoducho napísaný buletin; informačné formuláre, brožúra s dotazníkovou kartičkou; expozícia na verejných miestach; internetová stránka
 2. Využitia existujúcich médií
  o účasť na miestnych aktivitách; články pracovných skupín v miestnych médiách; vystúpenie v obecnom rozhlase; stretnutia; reklama
 3. Informačných služieb
  o telefónna informačná linka
 4. Stretnutí
  o stretnutia s kľúčovými ľuďmi a ťažiskovými skupinami; verejné stretnutia a vypočutia
 5. Rozhovorov a prieskumov
  o dotazník pre záujmové skupiny a širokú verejnosť
 6. Poradných skupín
  o miestne poradné skupiny; odborné poradné skupiny; pracovné skupiny
 7. Riešení problémov a metód na dosiahnutie konsenzu
  o využitie nezávislého moderátora/facilitátora;
Obdobie spracovania
 • Obdobie spracovania PHSR: VIII. 2015 - XI.2015
 • Harmonogram spracovania PHSR (Formulár U2 - Časový harmonogram vypracovania PHSR)
Financovanie spracovania
 • Vypracovanie PHSR bude financované z rozpočtu obce v maximálnej výške do 1.000,- EUR.

Návrh Uznesenia 2015 / VI. / 10

K programu č.6: Schválenie zámeru previesť majetok obce s osobitým zreteľom na nízku výmeru prevádzaného pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Číži

 1. berie na vedomie  zámer Obce Číž na základe žiadosti manželov Júliusa a Oľgy Tkáčovej, previesť majetok obce s osobitým zreteľom na nízku výmeru, 66 m2, prevádzaného majetku,  pozemku registra „C“, ktorý je časťou z parcely č.345/2 o výmere 3833 m2 vedenej v katastri nehnuteľností u Správy katastra v Rimavskej Sobote pre okres Rimavská Sobota, obec Číž, vedenej na LV č.218 pre toto katastrálne územie. Za účelom odpredaja 66 m2 sa na základe vypracovaného geometrického plánu vytvorí nové parcelné číslo 345/5. Pozemok je v zastavanom území obce, na ktorom sa pestuje okrasná nízka zeleň.
 2. ukladá starostovi obce, ešte pred začatím procesu predaja pozemku, vyžiadať písomné stanovisko od Sprostredkovateľského orgánu riadiaceho orgánu (SORO) pre projekt "Revitalizácie verejných priestranstiev" ohľadom zmeny projektu, ktorá nastane predajom 66 m2 projektového pozemku a s ohľadom aj na možné finančné náklady zmeny projektu. Po vyjadrení SORO starosta znovu predloží zámer prevodu majetku na opätovné posúdenie zámeru Obecným zastupiteľstvom v Číži.

Dôvodová správa:

Obec Číž, podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce formou predaja s osobitým zreteľom.
Predmetom prevodu nehnuteľnosti – je časť pozemku evidovaného v registri „C“ katastra nehnuteľností s nasledujúcimi údajmi, vypísanými z Katastra nehnuteľností:

Katastrálne územie: Číž
Parcelné číslo: novozniknuté parcelné číslo 345/5 (bude vytvorené na parcele 345/2)
Výmera: 66 m2 z existujúcej výmery 3833 m2 podľa geometrického plánu
Druh pozemku: Záhrady
Spôsob využitia: 4 – Pozemok prevažne v zastavanom území obce, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň
Umiestnenie: 1 – Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
List vlastníctva: č. 218
Vlastník: Obec Číž, 980 43 Číž, SR
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

  

Žiadateľom o prevod nehnuteľnosti je pán Július Tkáč a manželka Oľga Tkáčová na základe žiadosti doručenej na Obecný úrad dňa 31. júla 2015, zaevidovanej v Protokole písomností Obecného úradu Číž pod podacím číslom 212/2015.

Dôvodom prevodu nehnuteľného majetku formou predaja je skutočnosť, že pozemok susedí s pozemkom žiadateľov manželov Tkáčovcov, na ktorom sú postavené ich predajne a momentálne nie je možný bezproblémový vjazd do dvora ku predajniam, nakoľko je priechod veľmi úzky a vznikajú problémy, že zásobovacie vozidlá prechádzajú cez pozemok vo vlastníctve Obce Číž, konkrétne cez časť parcely registra C KN č.345/2, v rozsahu novovytvorenej parcely 345/5 s výmerou 66 m2.
Osobitým zreteľom pre prevod nehnuteľného majetku je nízka výmera prevádzaného pozemku.
Kúpna cena za prevod nehnuteľného majetku - pozemku na novovytvorenej parcele č. 345/5 - do vlastníctva pána Júliusa Tkáča a jeho manželky Oľgy Tkáčovej je vypočítaná na základe jednotkovej ceny, ktorá je 0,70 EUR/m2. Celková kúpna cena za prevod nehnuteľného majetku je 46,20 EUR (slovom štyridsaťšesť EUR aj 20 centov), t.j. 0,70 EUR/m2 x 66 m2 = 46,20 EUR. Ďalšie výdaje s prevodom nehnuteľného majetku si žiadateľ hradí sám. Ďalšie podmienky prevodu nehnuteľnosti sa dohodnú v kúpnej zmluve medzi žiadateľom a Obcou Číž.

Zverejnené na úradnej tabuli: 31.07.2015
Zvesené z úradnej tabuli:

Návrhová komisia:
Zoltán Hencz
Štefan Pucsok

V Číži, 20.8.2015

Ing. Peter Tóth
starosta obce