Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku MŠ

Obec Cíž v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy (bez právnej subjektivity) v Číži.

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa sú stanovené v §6 a §34 záona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre MŠ v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadaky pre jednotlivé kategórie pedagogickch a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Vykonaná prvá atestácia

Iné požiadavky:

 • Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle §3 zákona č. 552/2003 Z.z.
 • Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť
 • Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • Práca s počítačom (Word, Excel, Internet pokročilý)
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie

Termín nástupu: od 01.09.2017, prípadne po dohode so zriaďovateľom.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné predložiť:

 • Prihláška do výberového konania
 • Úradne overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú materskú školu
 • Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberovéh konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • Ďalšie doklady preukazujúce špecilne znalosti alebo osobnostné predpoklady

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 30.08.2017 do 12:00 hodiny na adresu: Obecný úrad, č.d.48, 980 43 Číž v zalepenej obálke s uvedením svojho mena  a adresy s označením: "Výberové konanie MŠ Číž - neotvárať"

Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady je prizvaný na výberové konanie na deň 30.08.2017 o 17:00 hodine na Obecný úrad v Číži. Kontaktná osoba: Ing. Peter Tóth, starosta, mobil:0907 813 295.

V Číži, 07. augusta 2017

Ing. Peter Tóth
starosta